Home » » Kana wa- akhowatuhu

Kana wa- akhowatuhu


BAB II
Pembahasan
كَان وَأَخَوَاتُهَا
A.    Kana waakhowatuhu (kana dan saudara-saudaranya)
تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسْمَاً وَالْخَبَرْ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدَاً عُمَرْ                                          
“Kaana merofa’kan pada Mubtada’ sebagai isimnya, dan kepada Khabar yakni menashabkannya[1].
Kana dan saudaranya merafa’ka isim iaitu mubtada dan menjadikannya Isim Kaana. Dan ia menasabkan khabar, yang mana asalnya ialah khabar biasa yang marfu’, lalu menjadikannya Khabar Kaana[2].
Adapun contoh kana wa ahkowatuhu :
كان عبد الله رجلًا تقيًا صالحاً  (Abdullah adalah orang yang bertaqwa dan sholeh )   
كان عا ئشة الرضَا مجد ةً فى مطا لعة دروسها
(Aisyatu rido itu rajin menelaah pelajaran-pelajarannya)
كا ن الطا لبةُ قا ئمينَ بتنتف سا حة المعهد جما عياً
 (pelajar- pelajar itu membersihkan pesantren secara massal)
  1. LAFAZH-LAFAZH SAUDARA KANA
Lafaz-lafaz kana dan saudaranya terkumpul dalam kalimat :
كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرِحَا
Adalah seperti Kaana (merofa’kan pada Mubtada’ sebagai isimnya dan menashobkan khobarnya) yaitu lafazh: Zholla (menjadi di siang hari), Baata (menjadi di malam hari), Adh-ha (menjadi diwaktu dhuha), Amsaa (menjadi diwaktu sore), Shooro (menjadi), Laisa (tidak). Zaala (senantiasa), Bariha (senantiasa)[3]
Fati-a (senantiasa) Infakka (senantiasa). Adapun yang empat ini (Zaala, Bariha, Fati-a,Infakka) harus diikutkan pada nafi atau serupa naïf Dan semisal Kaana (merofa’kan pada Mubtada’ sebagai isimnya dan menashobkan khobar sebagai khobarnya) yaitu lafazh: Daama yg didahului dengan Maa mashdariyyah-zharfiyyah[4], seperti contoh:
سا ر عبد اللهِ تلميذا رسمياً فى كلية الا دبِ العربي
Shoro Abdullahi tilmizan rosmiyyanfi kulliyatil adabi Al- arabi  (Abdullah telah menjadi murid resmi di fakultas sastra Arab)
ليس ابو بكٍر علماً فى العلوم العصرية (laisa Abu abkrin Aliman fil ulumil Asriyyah)
 Abu bakar itu bukanlah seorang ahli dalam ilmu umum “
مَا زالَ محمدٌ مدرسًا بمعهدِ روضةِ المتعلمينَ كبون سا رى
(maa zala muhammmadun Mudarrisan bi ma’hadi roudlotul muta’allimin kebun sari) “ Muhammad itu masih mengajar dipesantren roudlotul muta’allimin kebon sari”
  1. FI’IL NAQISH DAN FI’IL TAM
Dan saudara kaana selain yg Tam, disebut Naqish. Sedangkan Naqish untuk lafazh “Fati-a”, “Laisa” dan “Zaala” selamanya diikuti/ditetapkan sebagai Naqish. Yaitu bahwa semua feel yang ditasrifkan daripada feel-feel naqis, mempunyai kuasa atau sifat yang sama dengan asal feelnya yang berbentuk madhi, dalam membaris dapankan isim (mubtada) dan membaris ataskan khobar.[5]
نحو : كن يكون كن
Feel pertama madhi, diikuti madhi  dan amar, kesemuanya merafa’kan isim(setelahnya) dan menasabkan khobar.
واسبح يصبح اصبح
Feel pertama madhi, diikuti madhi  dan amar, kesemuanya merafa’kan isim dan menasabkan khobar. Contoh:
كان زيد قا ئما( feel madhi)  
يكون زيد قا ئما( feel mudharek) 
كن قا ئما(feel amar) 
  1. Keistemawaan Kana Dari Saudaranya
Kana (كان ) mempunyai keistemewaan daripada saudaranya[6]. Keistemewaan kana itu sendiri adalah :
a.      Kana (كان) hanya merupakan tambahan (za’idah) apabila terletak diantara ma ta’ajjub dan feel taajjub . misal :

ماكان اكبرالبا خرة

b.      Kana (كان) dan subyeknya (isim) boleh dibuang, apabila terletak sesudah “in dan law”, huruf syarat.
Misal :

ارجع مسر عاان راكبا

/Irji’ musri’an in rakib (an)/
“Pulanglah segera bila berkenderaan”

قل الطعام لوقليلا

/Quli t-ta’ama law qalil(an)/
“Makanlah makanan itu walupun sedikit”
Pada contoh pertama , seharusnya kalimat itu berbunyi :

ارجع مسرعاان كنت راكبا

/Irji’ musri’an in kunta rakib (an)/
“Pulanglah segera jika engkau berkenderaan”
Sedangkan pada contoh kedua, seharusnya kalimat itu :

قل الطعام لوكان قليلا

/Quli t-ta’ama law kana qalil(an)/
“Makanlah makanan itu walaupun sedikit”
c.       Kana (كان) saja yang dibuang, sehingga tinggal subyek (ism) dan prediket (khabar)nya, apabila terletak sesudah an masdariyah diganti dengan an za’idah.
Misal :

اما انت غنيا تفتخر

/Amma anta ghaniyyan taftakhirr(u)/
“Engkau kaya, karena itu engkau bangga”
Bentuk asal dari kalimat itu adalah :

لان كنتغنيا تفتخر

/Li an kunta ghaniyyan taftakhirr(u)/
“Karena engkau kaya, engkau bangga”
d.      Dibuang semuanya tanpa ganti, bila didahului “in”.
Misalnya seseorang yang dilarang bergaul dengan orang yang jelek budi pekertinya, maka ia menjawab dengan perkataan :

انا أعاشره وان.....

/Ana u’asyiruhu wa in/
“Saya bergaul dengannya walaupun”
Maksudnya :

انا أعاشره وان كان فا سدالاخلق

/Ana u’asyiruhu wa in kana fasidu l-akhlaq(i)/
“Saya bergaul dengannya, Walaupun jelek budi pekertinya”
e.       Kana (كان ), subyek (isim) dan prediket (khabar) nya dibuang semua dan diganti dengan tambahan (ma zaidah), apabila didahului oleh “in” yang berupa huruf syarat. Misal :

افعل هذاامالا....

/If”al haza imma la…/
“Kerjakan ini, bila tidak…”
Bentuk asalnya adalah :

افعل هذاام ان كنتل لا تفعل غيره

/If’al haza imma in kunta la taf’al ghayrahu/
“Kerjakan ini , bila engkau tidak mengerjakan yang lain”
f.       Boleh dibuang huruf “nun” pada kata kerja masa kini (fi’il mudari’)nya, apabila
berkasusu jussif (majzum) dengan sukun (___ْ__).
Misal :

ولم أك بغيا

/Wa lam aku baghiyyi)an)/
“Saya bukan wanita pelacur”
  1. Hukum Subyek Dan Prediket Kana Dan Saudara-saudaranya
Subyek (isim) dan prediket (khabar) bagi kana dan saudara-saudaranya (kana wa akhawatuha / كَان وَأَخَوَاتُهَا) mempunyai kaidah tertentu. Kaidah yang berhubungan dengan subyek (isim) dan prediket (khabar) bagi kana dan saudara-saudaranya berlaku hukum subyek dan prediket (mubtada’ dan khabar), karena berasal dari kalimat nominal (jumlatul ismiyyah)[7].
Oleh sebab itu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
a.      Harus sama dalam bentuk tunggal (mufrad).
Misal :

سا رالجو صا خيا

/Sara l-jawwu safiyy(an)/ “Udara itu menjadi bersih”

كانت الممرو شه سابرا

/Kanati l-mumarridatu sabir(an)/ “Perawat itu orang yang sabar“

b.      Sama-sama dalam bentuk dua (musanna).
Misal :

كان الولدان جالسين

/Kana l-waladani jalisayni/ “Dua anak (lk) itu duduk”

c. Sama-sama dalam bentuk banyak (jama’)
Misal :

كان المسلمون متقدمين

/Kana l-muslimuna mutaqaddimi(na)/ “ Orang-orang Islam itu maju”

كان ت المولدات نشيطات

/Kanati l-muwallidatu nasyitat(in)/ “Para bidan itu rajin”
Akan tetapi, apabila subyek (isim) kana dan saudara-saudaranya berupa jamak teruarai (jamak taksir) yang bukan dari kelompok berakal, maka prediketnya (khabar)nya berupa bentuk tunggal untuk perempuan (mufradu l-mu’annas)
Misal :

كان الطير طا ئرة

/Kana t-tuyuru ta’irat(an)/”Burung-burung itu terbang” 
  1. Pembagian Subyek dan Prediket Kana dan Saudara-saudaranya
Subyek (isim) kana dan saudara-saudaranya ada 3 (tiga) bahagian, yaitu[8]:
a.      Ismu s-sarih
Ismu s-sarih ialah setiap kata benda yang dapat menjadi subyek (isim) kana dan saudara-saudaranya (kana wa akhawatuha ), kecuali kata ganti terpisah dan kata kerja yang didahului oleh huruf masdar (masdaru l-mu’awwal)
Misal :

كان الولد زكيا

/Kana l-waladu zakiyy(an)/ “Anak (lk) itu pintar”

كان الفوا كه ما كولة

/Laysa l-azharu jamilat(an)/ “Bunga-bunga itu tidak indah”
b.      . Ismu d-damir
Ismu d-damir ialah kata ganti diri. Kata ganti diri ini dapat pula menjadi subyek (isim) kana dan saudara-saudaranya (kana wa akhawatuha).
Misal :

كنت في المستفي

/Kuntu fi l-mustafa/ “Saya di rumah sakit”

سرنما اخوي

/Sirtuma akhawayya/ “Engkau dua orang (lk) menjadi saudaraku”
c.       Masdar Muawwal
Masdar muawwal ialah kata kerja (fi’il) yang didahului oleh huruf masdar. seperti halnya ismu s-sarih dan ismu d-damir, maka masdar muawwal juga dapat menjadi subyek (isim) kana dan saudara-saudaranya[9].
Misal :

كان ان تجتهد محمو دا

/Kana an tajtahida mahmud(an)/ “ Kesungguhanmu terpuji”

كان ان تكتب جميلا

/Kana an taktuba jamil(an)/ “Tulisanmu indah”
Sedangkan prediket (khabar) kana dan saudara-saudaranya dibagi kepada 3 (tiga) bahagian, yaitu :

a)      Khabar Mufrad
Khabar mufrad ialah prediket (khabar) yang bukan berupa jumlah walaupun terdiri dari kata benda yang menunjukkan dua (musanna) atau banyak (jamak).
Misal :

كا ن لا ب تا جرا

/Kana l-abu tajir(an)/ “Ayah seorang pedagang”

ليس الجا ل اطبا ء

/Laysa r-rijalu atibba’u/ “Orang-orang (lk) itu bukan dokter”
Yang menjadi prediket (khabar), dalam contoh di atas adalah kata tajir(an)( تا جرا ) atibba’a (اطبا ء.) .Kedua prediket (khabar) tersebut berupa khabar mufrad.
b)     Khabar Jumlah
Khabar julah ini dibagi kepada dua bahagian, yaitu prediket yang berupa kalimat verbal (jumlatu l-fi’liyyah) dan prediket yang berupa kalimat nominal (jumlatu l-ismiyyah). Khabar jumlah fi’liyyah ialah prediket (khabar) yang terdiri dari jumlah kata kerja (fi’il) dan pelaku (fa’il) atau jumlah kata kerja (fi’il) dan pengganti pelaku (na’bu l-fa’il)[10].
Misal :

با ت الا ولاددينا مون

 /Bata l-waladu yanamun(a)/“Anak-anak (lk) itu menjadi (waktu malam) tidur

ليس العمال يشتغلون

 /Laysa l-‘ummalu yasytahgilun(a)/ “Para buruh itu tidak bekerja”
 Yang menjadi prediket (khabar) , dalam contoh di atas, adalah kata yanamun(a)
 (ينا مون) dan yasytaghilun(a) (.يشتغلون)
c)      Khabar Syibhu l-Jumlah
 Khabar syibhu l-jumlah adalah prediket (khabar) yang menyerupai jumlah. Prediket (khabar) kana dan saudara-saudaranya yang berupa syibhu l-jumlah ini dibagi dua, yaitu : jar majrur dan zaraf.
 - Khabar syibhu jumlah yang berupa jar majrur.
 Misal :

كا ن الم ء في الكوب

 /Kana l-ma-u fi l-kub(i)/ “Air itu di dalam gelas”
- Khabar syibhu l-jumlah yang berupa zaraf.
 Misal :

لست اما مهم

 /Lastu amamahum/ “ Saya bukan di depan mereka”
كانت السا عة تحت السا دة
 /Kanati s-sa’atu tahta l-wisadat(i)/ “Jam itu di bawah bantal”
  1. Contoh kana dan saudaranya dan i'robnya

  1. كان
Contohnya dan i’rab:         وكانالله غفورارحيما
كان : فعل مض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
الله:لفظ الخلا لة اسم كان مرفوع (بها) وعلا مة رفعه الضمة الظهر ة
غافورا: خبر كان منصوب(بها) وعلا مة نصبه الفتحة الظهرة
رحيما: خبر(بعد خبر) منصوب بالفتحة الظهرة
Dinamakan  afa’al  ini  (Kaana dan  akhawatnya) naqisah  kerana  ia tidak  memadai  dengan marfu’ (isimnya semata-mata), melainkan dengan dilengkapkan dengan mansub (khabarnya).
2.      امس
Contohnya dan i’rab:  امس زيد غنيا
امس: فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسم امس مرفوع بالضمة الظا هرة
غنيا: خبر امس منصوب بالفتحة الظا هرة
3.      اصبح
Contohnya dan i’rab:        اصبح البرد شديدا
اصبح: فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
البرد : اسم اصبح مرفوع بالضمة الظا هرة
شديدا : خبراصبح منصوب بالفتحة الظا هرة
4.      اضح
Contohnya dan i’rab:  اصحالفقيه ورعا
اصحا: فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
لفقيه : اسم اضح مرفوع بالضمة الظا هرة
ورعا :خبر اضح منصوب بالفتحة الظا هرة
5.      ظل
Contohnya dan i’rab:        ظل زيد صا ئما
ظل: فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسم ظل مرفوع بالضمة الظا هرة
صا ئما : خبر ظل منصوب بالفتحة الظا هرة
6.      با ت
Contohnya dan i’rab:              بات زيد سهرا
با ت : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسم با ت مرفوع بالضمة الظا هرة
سهرا : خبر با ت منصوب بالفتحة الظا هرة
7.      صا ر
Contohnya dan i’rab:        صارالسعر رخيصا
صار : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
السعر : اسم صار مرفوع بالضمة الظا هرة
رخيصا : خبر صار منصوب بالفتحة الظا هرة
8.      ليس
Contohnya dan i’rab:          ليس زيد قائما
ليس : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسم ليس مرفوع بالضمة الظا هرة
قائما : خبر ليس منصوب بالفتحة الظا هرة
9.      ما زال
Contohnya dan i’rab :       ما زال زيد عالما
ما زال : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسمها مرفوع بالضمة الظا هرة
عالما : خبر ما زال منصوب بالفتحة الظا هرة
10.  ما انفك
Contohnya dan i’rab :          ماانفك عمروجالسا
ماانفك : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
عمرو : اسمها مرفوع بالضمة الظا هرة
جالس : خبر ها منصوب بالفتحة الظا هرة
11.  ما فتئ
Contohnya dan i’rab :       مافتئ بكرمحسنا
مافتئ : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
بكر : اسمها مرفوع بالضمة الظا هرة
محسنا : خبر ها منصوب بالفتحة الظا هرة
12.  مابرح
Contohnya dan i’rab :       ما برح محمد كرما
ما برح : فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
محمد : اسمها مرفوع بالضمة الظا هرة
كرما  : خبر ها منصوب بالفتحة الظا هرة
13.  ما دام
Contohnya dan i’rab :         لاأصحبك مادام زيد مترددا اليك
ل مادام: فعل ماض نا قص,(يرفع الاسم وينسبالخبر)
زيد : اسمها مرفوع بالضمة الظا هرة
مترددا : خبر ها منصوب بالفتحة الظا هرة











BAB III
KESIMPULAN

Setelah penulis mengutarakan  uraian  pembahasan tentang kata kerja kana 
Dan saudara-saranya, maka penulis mengambil  beberapa intisari  yang  tercakup dalam  uraian bab-bab sebelumnya.
 Adapun intisari uraian ini adalah sebagai berikut :
1.  Kata kerja kana dan saudara-saudaranya  adalah jenis kata kerja yang  khusus terdapat pada kalimat nominal (jumlatu l-ismiyyah), yang terdiri dari  saubyek dan prediket (mubtada’-khabar).
2.  Kata kerja kana dan  saudara-saudaranya ini , merupakan faktor yang mempengaruhi perobahan bunyi akhir suatu kata benda
3.  Kalimat nominal di dalam bahasa Arab, yang terdiri dari  subyek  dan prediket (mubtada-khabar) , apabila   masuk  kata  kerja  kana  dan saudara-saudaranya, maka subyek itu disebut isim kana  dan prediketnya dinamai khabar kana.
4.  Kana mempunyai keistimewaan di antara saudara-saudaranya
5.  Subyek dan prediket kana dan saudara-saudaranya berlaku ketentuan sbb:
1.  Sama-sama dalam bentuk mufrad
2.  Sama-sama dalam bentuk musanna
3.  Sama-sama dalam bentu jamak  Tetapi ,   apabila  subyeknya berupa  jamak terurai  , yang bukan dari kelompok   berakal, maka prediketnya  harus dalam bentuk tunggal  untuk perempuan (mufradu l-mu’annas)
6.  Subyek kana dan saudara-saudaranya ada 3 (tiga) , yaitu :
     a. Ismu s-sarih.
     b. Kata ganti
     c. Masdar mu’awwal
7.   Prediket kana dan saudara-saudaranya juga ada 3 (tiga) , yaitu :
     a. Khabar mufrad
     b. Khabar jumlah
     c. Khabar syibhu jumlah
Daftar Pustaka

Ahmad Salabi, DR. 1981. Gramatika Bahasa Arab. Bandung Al-Ma’arif
Aminullah, 2000. Hukum Mkmul Dalam Kalimat Tanazzu, Jurusan Bahasa Arab
Universitas Sumatera Utara
Maftuhin, Muhammad Sholeh. Terjemah nadhom imrithi.Tata bahasa Arab/nahwu.surabaya: Putar jaya.
Sulaiman , Kasim . 1981. Pramasatra Arab. Jakarta : Prakarsa Belia.





                                                                                    


[1] M. maftuhin sholeh. Terjemah nadhom imrithi.Tata bahasa Arab/nahwu. Hal 182
[2] http://subpokbarab.wordpress.com/lesson/inna-kana-saudaranya
[4] Ibid hal 4
[6] Sulaiman , Kasim . 1981. Pramasatra Arab. Jakarta : Prakarsa Belia. Hal 21

[7] Aminullah, 2000. Hukum Mkmul Dalam Kalimat Tanazzu, Jurusan Bahasa Arab
Universitas Sumatera Utara

[8]  Ibid hal 23-24

[9] DR. Ahmad Salabi. 1981. Gramatika Bahasa Arab. Bandung Al-Ma’arif

[10] Ibid hal 24-25

Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Andy.Samawa - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger